PROFFF vzw Visie en missie

30 juni 2018 10:54

Professeurs de français en Flandre
ondernemingsnummer 0441 390 283
Zetel Maaidonk 15, 9290 Uitbergen

PROFFF vzw Visie en missie

‘PROFFF’ zijn, een gedeelde passie

Professeurs de français en Flandre, kortweg PROFFF vzw, wil een spreekbuis zijn van en opkomen voor wie een passie heeft voor het onderwijs van het Frans en de Franstalige cultuur.

Er is in de media regelmatig aandacht voor de beheersing van het Frans, bijvoorbeeld n.a.v. nieuwe eindtermen of resultaten van peilproeven Frans; onderwerpen waarmee PROFFF uiteraard sterk begaan is, en waarover ze vanuit haar visie en na overleg, haar standpunten en inzichten wil communiceren.

PROFFF stelt een inhoudelijk ambitieus, kwalitatief hoogstaand, op communicatie gericht onderwijs van het Frans voorop en steunt leraren om het onderwijs van het Frans te promoten, te verdedigen en te verbeteren, vanuit een zo breed mogelijk draagvlak.

De kracht van taal

Taal en cultuur, meertaligheid en geletterdheid zijn van fundamenteel belang in onze samenleving. Het Frans is en blijft, zeker in ons land, een bijzonder belangrijke taal. Bedrijven vragen in vacatures zeer vaak kennis van vreemde talen en het Frans staat daarin met stip op de eerste plaats. Er zijn vandaag wereldwijd, verspreid over de vijf continenten, niet minder dan 275 miljoen Franstaligen. Hoewel kennis van het Engels noodzakelijk is in veel sectoren, betekent de beheersing van het Frans een onbetwistbare troef, zeker in Vlaanderen.

Sterk zijn in communicatie en meerdere talen kunnen gebruiken zorgt ervoor dat je met openheid naar anderen toe stapt. De sleutelcompetenties voor de 21ste eeuw bevestigen het belang van deze waarde. Een andere taal spreken is de wereld door een andere bril bekijken. Door een vreemde taal te leren, ontwikkel jeessentiële sociale en (inter)culturele vaardigheden. Bovendien leer je kritisch met informatie omgaan en ontwikkel je onderzoeksvaardigheden. Zo bereid je je voor om als wereldburger aan het maatschappelijk leven te participeren en je persoonlijk te ontwikkelen.

Het is belangrijk dat jongeren dit weten en dat leraren hen dit meegeven. PROFFF wil leraren daarbij helpen en stelt een aantal actiepunten voor.

Actief en vooruitziend

 • Als dialoogpartner van het Departement Onderwijs wil PROFFF constructief meewerken aan het ontwikkelen van eindtermen en leerplannen die inhoudelijk sterk en doordacht opgebouwd zijn. PROFFF vraagt daarbij
  a) een wetenschappelijk onderbouwde invulling;
  b) dat elke commissie voldoende tijd krijgt om de inhouden te ontwikkelen;
  c) een brede vertegenwoordiging van het werkveld.
  Experten uit onze vereniging buigen zich over alle nieuwe voorstellen en maken hun analyse of standpunt kenbaar in het tijdschrift ProFFF of via digitale media.
 • Krachtig talenonderwijs kan je als leraar slechts waarmaken op voorwaarde dat de lessentabellen voldoende uren voorzien om de eindtermen met de daaraan gekoppelde leerinhouden te realiseren. PROFFF engageert zich om dit standpunt te verdedigen bij de koepels en scholen te sensibiliseren. PROFFF wil de leraren informeren en hen ondersteunen om hiervoor de nodige argumenten aan te kunnen brengen bij directies.
 • Daarnaast is het van cruciaal belang toekomstige leraren te helpen hun taalbeheersingsniveau, net als hun vakdidactische en culturele inhouden, in kaart te brengen en waar nodig bij te werken, zowel voor, tijdens als na de lerarenopleiding. PROFFF ondersteunt een werkgroep van lectoren van de lerarenopleidingen die zich over dit thema buigt.
 • Verder is en blijft PROFFF de bezieler en organisator van nascholingen en projecten die de professionalisering van leraren beogen. De projecten FrancoForm en Formaprim, het organiseren van studiedagen in Gent en Brussel, maar ook het tijdschrift ProFFF, het ontwikkelen van filmfiches, het meewerken aan verschillende wedstrijden zijn hier enkele voorbeelden van.
 • Hoewel het Frans veel minder dan vroeger in de leefwereld van jongeren aanwezig is, kan je als leraar het verschil maken. Vele leraren Frans weten hun leerlingen met een open geest, op een creatieve manier, nieuwsgierig en enthousiast te maken voor de meerwaarde van het leren van een ‘vreemde’ taal. Hun passie en gedreven engagement stelt PROFFF in staat een kanaal te zijn voor uitwisseling en vernieuwing.

« Nous, c’est vous! » is voor PROFFF geen holle slogan. We nodigen jou als lid uit om onze acties te steunen en je mening kenbaar te maken. Contacteer ons op profff.vzw@gmail.com, zoek naar @Profffvzw op Facebook (en ‘like’ en deel onze pagina), of kom naar een van onze activiteiten!

Iris Haentjens (voorzitter)
Daniël Leroy (vice-voorzitter)
Giedo Custers (penningmeester)
Pascale Fierens (secretaris)

in naam en in opdracht van de Algemene Vergadering van PROFFF vzw

30 juni 2018